Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791943
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5611548
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3436891
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190621
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139952
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2689176
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626570
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489409