Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên-năm học 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: D­ương Văn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:00' 16-03-2013
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 1595
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP.THANH HOÁ
TRƯỜNG THCS THIỆU DƯƠNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2013KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Dương Văn Dũng ;Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên - Tổ Khoa học xã hội
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:
Dạy môn Ngữ văn :………………………………………………
Kiêm nghiệm được giao:…………………………………………

I.Mục tiêu của việc BDTX:
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
II. Nội dung BDTX: Nêu rõ các nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồ dưỡng về chính trị , nghị quyết:
- Nghị quyết Đại hội Đảng lần 11 về giáo dục và đào tạo
- Tình hình và xu thế phát triển kinh tế - xã hội – giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012 – 2015.
- Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo, khung thời gian thực hiện năm học của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá.
- Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
- Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục
b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết): Tài liệu địa phương:
Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng:
chuyên đề: Ngữ văn địa phương Thanh Hoá (30 tiết)
2. Khối kiến thức tự chọn.
Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS và kế hoạch BDTX năm học 2013 – 2014 của trường THCS Thiệu Dương quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 04 mô đun sau:
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian tự học
( tiết )
Thời gian học tập trung
( tiết )


Lý thuyết
Thực hành

XI. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp

THCS
31
Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp
2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS
3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
Có kĩ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

15


THCS
32
Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THCS

Có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm
15
THCS
33
Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
1. Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
3. Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS


Có kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
15XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
THCS
34
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS
1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THCS
2. Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS